Kredyt zaufania dla pismaków

kredyty!

2010-01-30 09:34
 Oceń wpis
   

Uposażenie poselskie lub senatorskie będzie przysługiwało również wtedy, gdy parlamentarzysta pobiera świadczenia z organów rentowych. Obecnie prawo do emerytury lub renty trzeba zawiesić.

 

Zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, którą uchwalono na 46. posiedzeniu Sejmu, w dniu 16 lipca 2009 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi uprawnieni otrzymują pełną emeryturę i mogą ją łączyć z wynagrodzeniem pochodzącym z innych źródeł. Zasada ta ma powszechne zastosowanie i dotyczy także posłów i senatorów. Tymczasem w art. 25 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora widnieje niezgodny z tym uregulowaniem zapis, iż posłowi lub senatorowi, który nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, uposażenie nie przysługuje.
Sejm postanowił poprawić przepis, dodając zastrzeżenie kiedy uposażenie przysługuje mimo pobierania emerytury. Zgodnie z nowelą ma to miejsce wtedy, gdy parlamentarzysta jest uprawniony do emerytury na podstawie:
1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- jeżeli ukończył 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna);
2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin albo ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
- jeżeli emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.
Ustawę nowelizującą przekazano do Senatu.

Roszady w komisjach sejmowych

Sejm postanowił o zmianach osobowych w kilkunastu komisjach.
Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych została podjęta w dniu 17 lipca 2009 r.
Modyfikacje dotyczą następujących komisji: do Spraw Służb Specjalnych, Administracji i Spraw Wewnętrznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży, Finansów Publicznych, Gospodarki, Infrastruktury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Kultury i Środków Przekazu, Obrony Narodowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Regulaminowej i Spraw Poselskich, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Skarbu Państwa, Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Ustawodawczej.

Tagi: finanse, emerytura, komisja, poseł
kategoria: Ogólne


2010-01-21 10:25
 Oceń wpis
   

Pełnomocnik Rządu ds. współpracy z SIS

Od 30 października br. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 188 poz. 1344).
Zgodnie z wprowadzoną zmianą do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen oraz Systemu Informacji Wizowej, w tym opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem unijnych aktów prawnych w zakresie dorobku prawnego Schengen.

Tagi: rząd, prawo, kredyty, rada ministrów
kategoria: Ogólne


2009-06-06 15:47
 Oceń wpis
   

Stopy spadają w Eurolandzie

 

Tak, jak spodziewali się ekonomiści, Europejski Bank Centralny po raz siódmy obniżył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu tj. do 1,0 %[o 25 pkt bazowych].

Więcej na: http://mkredyty.net/wiadomosci/banki/stopy-spadaja-w-eurolandzie

Tagi: bank, stopy, euroland


2009-06-06 15:46
 Oceń wpis
   

Nasze długi, niestety rosną.

Coraz trudniej Polakom spłacać swoje zadłużenie wobec banków, zakładów energetycznych, spółdzielni mieszkaniowych czy firm telekomunikacyjnych.

Więcej na: http://mkredyty.net/wiadomosci/banki/nasze-dlugi-niestety-rosna

Tagi: zadłużenie, kredyt, dług